សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៨៨​៖ បណ្ដឹងចំនួន ២ នៅក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ ទាក់ទង​នឹង​ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778