សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៨៧​៖ បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវបានបិទផ្សាយព្រមៗ​គ្នា នៅតាមឃុំ សង្កាត់ នាថ្ងៃនេះ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778