សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៨៦​៖ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោត​ដំបូង ឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមឃុំ សង្កាត់

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778