បណ្តឹងដែលបានប្តឹងទាក់ទងនឹងការឃោនាបោះឆ្នោត និងទាក់ទងនឹងមន្រ្តីបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ត្រូវបានបដិសេធ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News