ប្រកាសព័ត៌មាន៖នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានផ្សព្វផ្សាយតារាងឈ្មោះឃំុ សង្កាត់ និងភូមិ សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News