ប្រកាសព័ត៌មាន៖នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានផ្សព្វផ្សាយតារាងឈ្មោះឃំុ សង្កាត់ និងភូមិ សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778