លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨ ថ្ងៃទី​០១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រឹមម៉ោង ១៨:០០នាទី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778