សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៨១ ស្ដីពី​ការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធាន គណបក្សយុវជនកម្ពុជា ជូនតំណាងដើម្បី​ចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ការពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778