សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៦៩​៖ គ.ជ.ប ផ្ដល់សេវា​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅតាមឃុំ សង្កាត់ និង​តាមភូមិ

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778