សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ គ.ជ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចំនួន​ ១.៦៤៦ ក្រុម ស្មើនឹង​ ចំនួន ៣.២៩២ នាក់​ ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778