សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៣​៖ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវចាប់ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778