សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៥៦​៖ គ.ជ.ប នឹងប្រកាស​លទ្ធផលផ្លូវការ​នៃការបោះឆ្នោត​តាមការគ្រោងទុក

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778