ប្រកាសព័ត៌មាន៖ កម្មវិធីក្រុមបេសកកម្មជប៉ុនលើកទីប្រាំមួយសុំជួបជាមួយ គ.ជ.ប និងក្រសួងមហាផ្ទៃ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778