ប្រកាសព័ត៌មាន៖ កម្មវិធីក្រុមបេសកកម្មជប៉ុនលើកទីប្រាំមួយសុំជួបជាមួយ គ.ជ.ប និងក្រសួងមហាផ្ទៃ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778