សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ១៥០​៖ សវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹង​/សំណុំរឿង​លេខ ០០១​ របស់គណៈកម្មការខេត្តបាត់ដំបង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778