សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន គ.ជ.ប ៖ មន្ត្រីដែលកំពុងបំពេញការងារនៅ គ.ជ.ប ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778