សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ សកម្មភាពការងារមួយចំនួនរបស់គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប.)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778