សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួងការ និងបណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778