សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១២១​៖ ថ្ងៃនេះ​ ជាថ្ងៃចុងក្រោយ​នៃ​ការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778