សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤០​៖ សម្ភារបម្រើឱ្យ​ការបោះឆ្នោត ៤មុខសំខាន់ៗ បានដឹកទៅគោលចំនួន ១១​ខេត្ត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778