សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការងារដែល គ.ជ.ប សម្រេចបានក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ ដោយគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778