សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១១២​៖ ការស្វែងរកទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតតាម Google Map

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778