សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ១១០​៖ ការរក្សា​សន្លឹកឆ្នោតទុកនៅឃ្លាំង គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778