សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១០៩​៖ គ.ជ.ប សម្រេចព្យួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំពោះសមាជិក​ គ.ជ.ប ទាំង៩ រូប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778