ប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778