កម្មវិធី គ.ជ.ប ជួបជាមួយភ្ញៀវបរទេស ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778