សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ លទ្ធផលប្រជុំរបស់់ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778