សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​៖​ ការឆ្លើយតបទៅនឹង​អង្គការ​សេរីភាព​អន្តរជាតិ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778