សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបរវាង គ.ជ.ប ជាមួយ EU និង ស្ថានទូតជប៉ុន ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778