សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពីរដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសម្របសម្រួលការងារ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778