សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៩៦​​៖ សេវាព័ត៌មាន​សម្រាប់​ម្ចាស់ឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778