សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលការងារនៃ គ.ជ.ប ជាមួយនឹងគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778