សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារនៃ គ.ជ.ប ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778