ជំនួបរវាងអនុប្រធាន គ.ជ.ប និងប្រតិភូបច្ចេកទេសបោះឆ្នោត មកពីសហគមន៍អឺរ៉ុប ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778