ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ជំនួបរវាង គ.ជ.ប និង សហគមន៍អឺរ៉ុប ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778