សេចក្ដីជូនដំណឹងថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778