សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២៨​៖ ការផលិត និងការចែកប័ណ្ណព័ត៌មាន​អ្នកបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778