សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778