សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៧០​៖ សិទ្ធិ និង​បម្រាម សម្រាប់​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778