សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលអង្គប្រជុំថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778