ការដាក់/ទទួល និងដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត មានបណ្ដឹងសរុបចំនួន ២៨បណ្ដឹង

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778