សម្ភារ ឯកសារបោះឆ្នោតចំនួន ១០ ខេត្តទៀត បានមកដល់ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778