កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈ្មោះបោះឆ្នោត បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ ការប្ដឹងតវ៉ា និងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778