សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៣​៖ ប្រធាន គ.ជ.ប ធានាអះអាងថា ការបោះឆ្នោត​នាពេលខាងមុខ​គ្មានខុសច្បាប់ ឬយុត្តិសាស្ត្រណាទេ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778