សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤១​៖ គ.ជ.ប ធានាឱ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់​គណបក្សនយោបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​ ដោយស្មើភាពក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778