សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ០០៩​ ស្ដីពី​ការផ្ដល់​បណ្ណសម្គាល់ខ្លួនជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ ដើម្បី​ចូលរួមយកព័ត៌មាន​ក្នុង​ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨