សម្រង់សេចក្ដីសម្រេច (ទ.១២០៣)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778