សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិក​កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលប្រឡងសរសេរ-QCM ....

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778