មុខតំណេង និង​លក្ខខណ្ឌ​ដែលត្រូវ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេលខ្លី​នៅនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778