ឯកឧត្ដម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន​ គ.ជ.ប ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង​អ្នកសារព័ត៌មាន នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ភូមិភាគ​១ រាជធានី​ភ្នំពេញ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778