សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២១​៖ អ្នកបោះឆ្នោត និងអង្គបោះឆ្នោតជាង ៩៩% បានចេញទៅបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778