សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ​ ០២៦៖ ប្រធាន គ.ជ.ប នឹងទៅពិនិត្យ​ដំណើរការ​បោះឆ្នោតនៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​វិទ្យាល័យ​​ហ៊ុនសែន ប៊ុនរ៉ានី វត្តភ្នំ​

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778